© The Company

BLOG

2019.05.07 bangkok

How To: กระบวนคิดทำธุรกิจติดจรวจ

fb_june#17_Blog HowTo 3 กระบวนคิดทำธุรกิจติดจรวจ

สิ่งที่บริษัทเหล่านี้ไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่ต้น เพราะ “วิธีคิด” ที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป ซึ่งวิธีคิดที่เหล่าบริษัทชั้นนำใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ออกมาตัวหนึ่งใช้ด้วยกันทั้งหมด 3 วิธีคิดอันได้แก่ Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ), Lean และ Agile เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางองค์กรที่สร้างสรรค์ และเอื้อต่อการทำงานของพนักงานมากที่สุด

1.Design Thinking – การคิดเชิงออกแบบ ใช้สำหรับการสำรวจปัญหาที่ยากจะหาคำตอบในโลกที่ซับซ้อนวุ่นวายอย่างทุกวันนี้ เพื่อค้นหาว่าที่แท้จริงแล้ว มนุษย์ต้องการสิ่งใดกันแน่ และต้องทำอย่างไรจึงจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด โดยกระบวนการคิดนี้ใช้วิธีการคิดเชิงเหตุและผลในการหาคำตอบ การคิดเชิงออกแบบนั้นไม่ใช่วิธีการ และไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแต่นักออกแบบที่สามารถทำได้ แต่การคิดเชิงออกแบบคือ วิธีคิด และทุกคนก็สามารถออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยใช้ 4 คำถามในกระบวนการนี้ คือ การกำหนดปัญหาที่แท้จริง, ค้นหาวิธีแก้ไข, พิจารณาตัวเลือก, และ แปลงไปสู่ขั้นตอนการลงมือทำ

2.Lean คือ แนวคิดที่จะขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าของทุกกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่า โดยการทำให้ต้นทุนต่ำลง และจัดเรียงทุก ๆ กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด เพื่อสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าที่สุด ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยแนวคิดแบบลีนมีรากฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า โดยหัวใจหลักของ Lean Startup คือ การสร้าง (Build) การวัดผล (Measure) และการเรียนรู้ (Learn) เมื่อสินค้าออกมาสู่ตลาด ไม่ได้แปลว่ากระบวนการทุกอย่างจะจบลงเพียงเท่านั้น แต่จะต้องมีการรับฟัง Feedback จากลูกค้า และผู้ใช้งานจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้า โดยมุ่งเน้นในการใส่ใจคุณภาพ และการตอบสนองความต้องการลูกค้า และโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

3.Agile คือการไม่มีกำแพงระหว่างฝ่าย เพราะเอาทุกฝ่ายมาอยู่ในทีมเดียวกัน เน้นที่การสื่อสารระหว่างบุคคล ทำให้ลดความไม่เข้าใจลงไป และสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ๆ รวมถึงการที่ค่อย ๆ ส่งมอบงานทีละนิด ทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง เพราะก่อนหน้านี้องค์กรส่วนใหญ่จะทำงานด้วยระบบ Project Management คือมี Project Manager และทีมมานั่งวางแผนกันก่อนเริ่มโปรเจกต์ ทั้งเรื่องเงิน เวลา คน และอื่น ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโปรเจกต์ ซึ่งเป็นงานทำงานแบบ ‘Waterfall Process’ โดยการทำงานแบบ Agile คือ ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร, ยอมรับความเปลี่ยนแปลง, ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ, ผิดพลาดให้เร็ว และ ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

สรุปแล้ว Design Thinking คือ การค้นหาปัญหาต่าง ๆ, Lean คือ การสร้างสิ่ง (ของหรือผลิตภัณฑ์) ที่โดนใจ และ Agile คือ การทำงานในเส้นทางที่ควร
Cr: BrandThink